مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت سهامی عام

در مواد ۶ به بعد اصلاحیه ی قانون تجارت، مدارک مورد نیاز برای درخواست شرکت سهامی عام که باید به اداره ی ثبت شرکت ها ارایه شوند به شرح زیر است:
الف-اظهارنامه
ب-طرح اساسنامه ی شرکت
ج-طرح اعلامیه ی پذیره نویسی سهام
د-گواهی بانک مبنی بر تودیع مدارک مالکیت موسسین بر تعهدات غیر نقدی سرمایه
موارد ذیل در اظهار نامه قید می شود:
۱-نام شرکت
۲-هویت کامل و اقامتگاه موسسین
۳-موضوع شرکت
۴-مبلغ سرمایه ی شرکت و تفکیک آورده ی نقدی از آورده ی غیر نقدی
۵-تعیین تعداد سهام و مبلغ اسمی آن ها و تعیین نوع سهام(با نام ،بی نام ،ممتاز)
۶-تعیین میزان تعهد نقدی و غیر نقدی هر یک از موسسین
۷-مرکز اصلی شرکت
۸-مدت شرکت
همچنین اطلاعات ضروری برای درج در طرح اساسنامه عبارت اند از:
۱-نام شرکت
۲-موضوع شرکت
۳-مدت شرکت
۴-مرکز اصلی شرکت و نشانی شعبه ی آن
۵-سرمایه ی شرکت به تفکیک نقدی و غیر نقدی
۶-تعیین تعداد سهام و مبلغ اسمی آن و تعیین نوع آن(با نام ،بی نام ،ممتاز)
۷-تعیین مبلغ پرداخت شده برای هر سهم و نحوه ی بازپرداخت بقیه ی مبلغ اسمی حداکثر ظرف ۵ سال
۸-نحوه ی انتقال سهام با نام
۹-نحوه ی تبدیل سهام با نام به بی نام و بالعکس
۱۰-شرایط صدور اوراق قرضه(در صورت پیش بینی)
۱۱-نحوه ی افزایش و کاهش سرمایه ی شرکت
۱۲-ترتیبات دعوت مجمع عمومی و ضوابط مربوط به رای گیری
۱۳-تعداد مدیران و نحوه ی انتخاب آن ها و حدود وظایف و اختیارات آن ها و حدود و میزان سهام تضمینی مدیران
۱۴-تعداد بازرسان شرکت
۱۵-تعیین سال مالی شرکت و نحوه ی رسیدگی به حساب های آن
۱۶-نحوه ی انحلال اختیاری شرکت
۱۷-نحوه ی تغییر اساسنامه
اطلاعات ضروری برای درج در طرح پذیره نویسی عبارت اند از:
۱-نام شرکت
۲-موضوع شرکت
۳-مدت شرکت
۴-نشانی شرکت و نشانی شعب آن
۵-مشخصات کامل اقامتگاه و شغل موسسین شرکت
۶-میزان سرمایه ی شرکت به تفکیک نقدی و غیر نقدی
۷-تعیین مزایای در نظر گرفته شده برای موسسین(در صورت پیش بینی)
۸-تعیین میزان سرمایه ی تعهد شده توسط موسسین و مبلغ پرداخت شده
۹-اعلام هزینه ی مصروفه توسط موسسین برای کلیه ی امور مقدماتی تا مرحله ی شروع فعالیت شرکت(در صورت پیش بینی)
۱۰-درج مشخصات مجوزهای رسمی اخذ شده برای فعالیت شرکت(در صورت نیاز)
۱۱-اعلام مشخصات حساب بانکی برای واریز مبالغ نقدی سهام
۱۲-چگونگی تخصیص سهام به پذیره نویسان
۱۳-تعیین روزنامه برای درج اطلاعیه های شرکت
اداره ی ثبت شرکت ها در تهران و یا دوایر ثبت شرکت ها در شهرستان ها ، بعد از بررسی مدارک فوق الذکر به موسسین اجازه ی انتشار اعلامیه ی پذیره نویسی را خواهند داد.