ثبت شرکت با مسئولیت محدود  (Limited company)

شایعترین نوع شرکتها در ایران وجهان ، شرکتهای با مسئولیت محدود میباشد. که بیشتر با جمع دوستان ویا اغلب خانواده ایجاد میشود . این شرکتها سرمایه شرکاء برخلاف شرکتهای سهامی، به سهم تقسیم نمیشود بلکه ما با سهم شرکاء(سهم الشرکه) مواجه هستیم. هر شریک هم حداکثر تا سقف سرمایه ،و اورده خویش مسئول بدهی های شرکت و تعهدات ایجاد شده توسط شرکت میباشد. ماده94قانون تجارت ایران ضمن نامبردن از این نوع شرکت ،تعریف وحدود مسوولیت شرکاء را بیان نموده است.

این نوع شرکت نیز مانند تمامی شرکتهای مندرج در قانون تجارت، دارای اساسنامه بوده که اصول و خط مشی کلی شرکت در ان درج شده ،از جمله موضوع شرکت ،ادرس ، سرمایه، و.همچنین صلاحیت شرکاء در خصوص تصمیماتی که اتخاذ مینمایند ،دارندگان حق امضاء شرکت ،که بموجب قانون تجارت و اساسنامه تنظیمی میباشد.

سرمایه شرکت میتواند نقدی و غیرنقدی باشد، که در صورت اول کل ان باید پرداخت شود. و درصورت غیرنقدی بودن ،باید ارزش ان به ریال تقویم وتسلیم شود. ضمانت اجرای عدم تقویم درست اورده نقدی، اینست که در صورتیکه خلاف ان ثابت شود، شخصی که اورده غیرنقدی دارد، در مقابل اشخاص ثالث که در شرکت حضور ندارند، و ممکن است با شرکت معاملاتی انجام دهند، مسوولیت تضامنی دارد.(ماده98قانون تجارت مصوب1347)

ازاد نبودن انتقال سهم شرکاء:

هرچند این شرکت از جمله شرکتهای سرمایه است ، ولی شرکاء حق ندارند ازادانه سهم خود را ،به اشخاص ثالث منتقل کنند.کسب رضایت بقیه شرکاء ،برای انتقال سهم لازم است .قانون تجارت ایران صریحا ان را ممنوع کرده است.(ماده102قانون تجارت).ایا انتقال سهم به شریک دیگر مجاز است؟بنظر میرسد ،بله چون ماده قانونی مذکور فقط انتقال به غیر شریک را منع کرده است.

مزایای ثبت شرکت با مسوولیت محدود:

اغلب افراد تازه کار، فعالیت تجاری خودرابا ثبت این نوع شرکت شروع میکنند .زیرا مالیات کمتری به  به ان تعلق میگیرد ،واداره ان ساده تر ،وتعداد اشخاص کمتری برای تاسیس ان نیاز است، ونیازی به بازرس قانونی ندارد، و سایر شرایط سخت شرکت سهامی دران لازم نیست .

معایب ثبت شرکت با مسوولیت محدود:

برعکس شرکت های سهامی ،دارای اعتبار کمتری بوده ودر پروژه های بزرگ دولتی ودرعرصه تجارت، اهمیت کمتری نسبت با شرکت های سهامی دارد.

نحوه تاسیس این نوع شرکت:

در این نوع شرکتها، باید شرکتنامه همراه اساسنامه تنظیم شود، ومیزان سهم الشرکه هریک دقیقا قید شود.

شرایط ثبت یک شرکت با مسوولیت محدود:

1-حداقل 2نفر،که به سن 18سال رسیده باشند.

2-اورده نقدی یا غیرنقدی، حداقل100.000تومان، که البته اعلام این مبلغ صرفا جنبه اعلامی داشته، و نیازی به پرداخت واقعی ان نمیباشد.

چه مدارکی برای تاسیس این نوع شرکت(با مسوولیت محدود) لازم است؟

تنظیم وامضاء دو نسخه شرکتنامه.

تنظیم وامضاء دونسخه تقاضانامه.

تنظیم وامضاء دونسخه اساسنامه.

ارایه مجوز، در مواردیکه موضوع شرکت ازجمله مواردی باشد، که نیاز به اخذ مجوز از مراجع قانونی دارد. مثل فعالیت های انتشاراتی، که مجوز وزارت ارشاد را لازم دارد.وسایر موارد قانونی.

ارایه مدارک هویتی شخص: کارت ملی و شناسنامه.

ارایه گواهی عدم سوء پیشینه.

تنظیم وامضاء دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسس ،که توسط موسسین تنظیم میشود.

تنظیم وامضاء دو نسخه صورتجلسه هیات مدیره شرکت، که طی ان سمت اعضای هیات مدیره مشخص، ومدیرعامل  شده باشد.

این اعلان را به اشتراک گذارید