شرکت تضامنی

کاملترین نوع شرکت از حیث اطمینان اشخاص ثالث ،برای تضمین معاملاتشان با ان، این نوع شرکت میباشد، که در ان تمامی شرکاء علاوه بر اورده خود، در شرکت، مسوول بازپرداخت تمامی بدهی هاو تعهدات شرکت هستند. بنحو تضامن ،یعنی همه همراه هم و منضم بهم مسوولیت دارند، درارتباط با بدهی های شرکت.هر قراری که بین شرکاء برخلاف این مطلب گذاشته شود، از نظر ثالث بی اعتبار بوده و منشاء اثر قانونی نیست.

 اصول حاکم براین نوع شرکت:

1-مسوولیت تضامنی شرکاء

برخلاف امور مدنی و قانون مدنی که ،اصل مسوولیت تضامنی پذیرفته نشده، در امور تجاری ،به پیروی از حقوق اروپایی، اصل بر مسوولیت تضامنی شرکاست. یعنی همه شرکا باهم ومنضم به هم، مسوول هستند و طلبکار میتواند، به هرکدام که خواست، برای وصول طلب خود، مراجعه کند، ولی در امور مدنی ،ابتدا طلبکار باید به بدهکار خود ،مراجعه کند ودر صورت عدم وصول طلب خود، به ضامن مراجعه کند .

یکی از مواردی که این اصل درانجا جاریست ، شرکتهای تضامنی میباشد.که شرکاء چه در تعهدات و بدهی های شرکت، دخیل باشند یا خیر، باید از عهده پرداخت بدهی های شرکت به اشخاص ثالث برایند.

2-عدم قابلیت نقل وانتقال سهم شرکاء(سهم الشرکه)

بنابراین با هیچ اکثریتی نمیشود، سهم شریک را منتقل کرد و اورا ،مجبور به ترک شرکت نمود .بلکه برای این کار، تماامی شرکاء به اتفاق باید ،با انتقال سهم شریک موافقت کنند.

3-نام شرکت:

در اسم شرکت ،باید کلمه “تضامنی”ونام یکی از شرکاء قید شود .اگر در نام شرکت، اسم همه شرکاء ذکر نشود ،باید بعد از اسم شریک ضامنی که اسمش در  عنوان شرکت امده، نوشته شود”وشرکاء”یا “وبرادران”.و اهمیت ذکر نام شرکاء، از این جهت است که ،معرف اشخاصی است ،که ضامن تعهدات شرکت هستند.هرقدر اعتبار اشخاص بیشتر باشد شرکت معتبر  تر است.

تشکیل شرکت تضامنی

 باید شرکتنامه مانند سایر شرکت های تجاری ،تنظیم وبه ثبت برسد، والا در دادگاهها پذیرفته نمیشود.شرکتنامه مذکور، باید بصورت رسمی تنظیم شود.البته تنظیم عادی شرکتنامه وثبت ان، در اداره ثبت شرکتها، به منزله رسمی بودن انست ونیازی به حضور در دفتر اسناد رسمی نیست.شرکتنامه قرارداد، تشکیل   شرکت تلقی میشود.وعقد است.

ایا تنظیم اساسنامه الزامی است؟ هرچند قانون الزامی در این خصوص ندارد، ولی معمولا تمامی شرکتهای تجاری برای خود اساسنامه هم تنظیم میکنند، لذا در شرکت تضامنی نیز منعی ندارد .

چه مواردی در شرکتنامه باید تصریح شود؟

1-نام شرکت2-نوع شرکت 3-موضوع شرکت4-مرکز اصلی شرکت ونشانی ان5-اسم شرکاء یا موسسین ومحل اقامت انها6-ابتدای تاسیس شرکت و طول مدت ان7-میزان سرمایه شرکت نقد و غیر نقد8-میزان سهم شریک (سهم الشرکه)9-مدیران شرکت و اختیارات انها و اشخاصی که صلاحیت امضاء دارند.

نصب و از کاربرکنارکردن انها:

شرکت میتواند طبق اساسنامه خود مدیران را انتخاب یا برکنارکند/.مدیران هم حق استعفاء در هرزمانی را دارند .

اگردر نتیجه این عزل و نصب ها ،خسارتی به ثالث یا شرکت واد شود، چه کسی مسوول است؟اکرمدیرا ن موافق برکناری نباشند، طرف مقابل باید جبران خسارت نماید.

 

نحوه و مدارک ثبت در اداره ثبت شرکتها ،مانند سایر شرکتهای  تجاریست.

این نوع شرکت در حال حاضر بیشتر برای امور صرافی تاسیس میشود و کاربرد دیگری ندارد.

موسسه ثبتی حقوقی کورش با بهره گیره از وکلای متخصص و کارشناسان خبره، اماده ارایه خدمات مذکور، به صرافان محترم میباشد.

 

این اعلان را به اشتراک گذارید