ثبت شرکت سهامی خاص

کامل ترین نوع شرکت  تجاری سرمایه ایی است ، شرکاء در این نوع شرکت سهامدار نامیده میشوند.حقوق انان در قالب سهم قابل نقل انتقال،مشخص میشود.سهامداران تا میزان سهم و اورده خود در شرکت مسوول تعهدات شرکت میباشند.باتوجه به قابلیت نقل انتقال سهام به این نوع شرکتها معمولاشرکتهای بی نام گفته میشود ، زیرا ممکن است شرکاء معلوم نباشند .این موضوع البته  درشرکتهای سهامی خاص مصداق دارد.

فواید شرکتهای سهامی بسیارزیاداست واساس رژیم های سرمایه داری را تشکیل میدهد.اغلب موسسه های صنعتی ،تجاری،تولیدی بزرگی که باسرمایه شخصی افراد،تاسیس ان ممکن نیست،درقالب این نوع شرکت تشکیل میشود.هرچند درایران عملا این نوع شرکت بخاطر عدم رعایت الزامات قانونی بیشتردوستانه وخانوادگی هستند،بمعنای واقعی کلمه سهامی خاص محسوب نمیشود.

ماهیت حقوقی شرکتهای سهامی:

هرچند قانون تجارت ایران مبنای تشکیل شرکت سهامی را عقد و ازادی قرارداد ها خصوصی میداند. هیچگونه اجازه قبلی را برای تاسیس ان، پیش بینی نکرده. معذالک باید گفت هرچند ابتدای تشکیل ان با عقد و قرارداد است ،ولی ادامه ان دیگر تابع عقد نیست ،بلکه تابع مقررات قانونی است که اصولی را حاکم بران کرده .اراده فردی یا جمعی  سهام داران تاثیری در اداره شرکت ندارد،گاهی حتی برخلاف اراده انان میتوان تصمیماتی اتخاذ نمود.

شخصیت حقوقی شرکت:

در این نوع شرکت ، برخلاف شرکتهای اشخاص، شخصیت حقوقی اش در کنار شخصیت حقوقی شرکاء قرار نمیگیرد ، قائم برخود است،اراده متمایز از شرکاء دارد.دارای سهامداران بسیار زیاد و عمده ای است که رابطه نزدیکی با مدیران شرکت وجود ندارد، حتی از شیوء اداره ان اطلاعی تدارند.این شخصیت دارای چند خصوصیت است،1-نام شرکت2-مرکزشرکت3-تابعیت شرکت4-دارایی5-تجاری بودن موضوع شرکت.

چگونه یک شرکت سهامی تاسیس کنیم؟

قانون هیچ محدویت و اجازه ای برای ان لازم ندانسته،ازادی کامل وجود دارد، ولی اصول کلی قانونی حاکم بر عقد باید رعایت شود: مثل مشروع بودن موضوع شرکت، عدم مخالفت با قانون موضوعه، اخذ برخی مجوزها برای امور خاص: مثل تاسیس بانک و….

برای تاسیس شرکت موسس یا موسسین پیشقدم شده، مجمع عمومی موسسین را ،با حضور تعهد کنندگان سرمایه شرکت تشکیل میدهند ،تا باتصویب شرکتنامه اساسنامه انتخاب اولین مدیران وبازرسان پایه واساس تشکیل شرکت را فراهم کنند.

نحوه پرداخت سهام

در شرکت سهامی عام، موسسان باید حداقل20درصد سرمایه شرکت را ،خودشان تعهد کنند و حداقل 35درصد مبلغ تعهد شده را ،در حسابی به نام شرکت در شرف تاسیس ،نزد یکی از بانکها تودیع کنند .در سهامی خاص، پرداخت حداقل 35درصد کل سهام، برای تشکیل شرکت ضروری است..

اساسنامه شرکت سهامی

اساسنامه شرکت در واقع اصول تشکیلات و طرز اداره و عمل شرکت را مشخص میکند.ایا اساسنامه عقد است؟خیر چون رضایت کلیه شرکاء لازم نیست، با ارای اکثریت نیز تصویب میشود.باید گفت به تبع شرکت که سازمان حقوقی مستقلی است ،اساسنامه هم همین ویژگی را دارد.

سرمایه و قیمت سهام:

اعتبار شرکت سهامی به میزان سرمایه انست قانون حداقل سرمایه و میزا نسهام را مشخص نکرده است.بنابراین هیچ محدویتی وجود ندارد.

انواع مجامع عمومی شرکت:1-مجمع عمومی موسس2-مجمع عمومی عادی3-مجمع عمومی فوق العاده

وظایف مجمع عمومی موسس:الف -تایید نمودن تعهد تمامی سرمایه شرکت و پرداخت مبالغ اعلا شده.

ب-تصویب ارزیابی اورده غیر نقدی سهامداریا سهامداران.ج-انتخاب اولین مدیران د-انتخاب اولین بازرسان ه- تنظیم کردن شرکت نامه و تایید کردن اظهارنامه ثبت شرکت.

وظایف مجمع عمومی عادی:باید گفت وظایف این مجمع امور عادی و جاریه شرکت است شامل:تصویب کردن ترازنامه وحساب سود وزیان شرکت(بیلان)-مشخص کردن سودی که باید بین سهامداران تقسیم شود-تایید نمودن عملکرد مدیران و ارایه مفاصا حساب انان-انتخاب مدیران وبازرسان شرکت –اتخاذ تصمیم در کلیه امور شرکت که خارج از اختیرات هییت مدیره است بشرط اینکه در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده نباشد

وظایف مجمع عمومی فوق العاده

شاید بتوان گفت حساسترین ارکان یک شرکت به لحاظ اختیارات این مجمع است .و هر زمان که لازم باشد تشکیل میگرددواختیارات ذیل را دارد:

تصمیم به ادامه مدت شرکت-تصمیم به انحلال شرکت قبل از زمان تعیین شده-تغییر در اساسنامه شرکت

مدیران شرکت سهامی :مدیریت شرکت ،بعهده هیات مدیره میباشد، که برای اعمال ان، یک نفر را  بعنوان مدیر عامل، انتخاب میکنند که میتواند خارج از سهامداران، انتخاب شود

مدیران، اصولا توسط مجمع عمومی عادی شرکت، انتخاب میشوند .مگر اولین مدیران، که توسط مجمع عمومی موسس تعیین میگردند.مدیران باید از بین صاحبان سهام انتخاب شوند و سهامدار باشند.مدیران در هر زمان قابل عزل از سمت خود هستندواین سمت قابل واگذاری به غیر نیست

مدت مدیریت محدود بوده ودر صورت عدم ذکر مدت برای دوسال معتبر است.

انواع شرکتهای سهامی وتفاوت انها

سهامی عام  ، سهامی خاص

فرق سهامی عام با خاص این است که، در شرکتهای سهامی عام ،میتوان سهام راپذیره نویسی کندویا برای فروش ،دربورس اوراق بهاء دار، یا بانک ها عرضه کند.سهامی خاص از این امتیاز محروم است.

ایامیتوان نوع شرکت  سهامی را تغییر داد؟

در قانون تجارت، فقط، تبدیل شرکت تضامنی وشرکت نسبی به شرکت سهامی امده است(ماده135)،ذکری ازبقیه شرکتها نکرده، ولی چون، طبق ماده72همان قانون ،فقط تغییر تابعییت و افزایش تعهدات صاحبان سهام ،ممنوع شده است.میشود نتیجه گرفت،چون ،تبدیل شرکت سهامی منع نشده است، تبدیل ان به شرکت با مسوولیت محدود ، با تصویب مجمع عمومی فوق العاده مجاز است. چون ،چیزی  به تعهدات صاحبان سهام اضافه نمیشود،ولی تبدیل ان به تضامنی یا نسبی ،چون در بردارنده افزایش تعهدات صاحبان سهم است، رضایت کلیه شرکاء لازم است، هرچند عملا چنین کاری نادر بوده ،چون به نفع صاحبان سهان نیست.

ایا تبدیل شرکت شخصیت حقوقی انرا از بین میبرد؟

درپاسخ باید گفت: خیر ،شرکت جدید، ادارمه دهنده شخصیت حقوقی شرکت قبلی است. وکارهای وی را ادامه میدهد.

فایده تبدیل شرکت:

تنها فایده تبدیل شرکت، به شرکت دیگر، بجای انحلا ان این است که :تشریفات ثبت جدید و پرداخت هزینه های ثبتی مجدد،دیگر موردی ندارد و اعتبار شرکت ،که ممکن است دارای قدمت چندین ساله باشد، به شرکت جدید منتقل میشود.

این اعلان را به اشتراک گذارید