شرکت سهامی عام

این نوع شرکت ،سرمایه خود را از راه فروش به مردم تامین، میکند و موسسین  عرضه سهام را، از طریق جراید کثیر الانتشار وبورس انجام میدهندو

مثل سهامی خاص برای تاسیس این نوع شرکت ،موسسین حداقل باید20درصد سرمایه شرکت را خودشان، تعهد بنمایندومقدار حداقل 35درصد این مبلغ تعهد شده را ،در یک حساب در بانک بنام “شرکت در شرف تاسیس”سپرده کنند ،بعد از ان اظهارنامه تنظیمی را با اساسنامه، که به امضاء موسسین رسیده ،تحویل اداره ثبت شرکتهای مربوطه بدهند.

خاطر نشان میگردد، حداقل سرمایه لازم برای این نوع شرکت، طبق قانون تجارت ،حداقل000/000/5ریال میباشد.ضمانت اجرای عدم رعایت این مبلغ، این است که هر ذینفع میتواند ،انحلال شرکت را از دادگاه تقاضا نماید .

آیا تعهدات موسسین میتواند غیر نقد باشد؟بلهدر این صورت ،بایدعین مال مزبور یا مدارک مالکیت ان، در بانک تودیع وسپرده شود و گواهی بانک ،همراه اساسنامه وشرکتنامه، تحویل اداره ثبت شرکتها گردد.بعلاوه ،باید نظر کارشناس رسمی وزارت دادگستری، مبنی برتقویم اورده غیر نقد اخذ شود.

پذیره نویسی سهام چیست؟

در شرکت سهامی عام ،وقتی قرارباشد قسمتی از سهام شرکت ،از طریق عرضه ان به عموم مردم تهیه شود. صدور اعلامیه پذیره نویسی لازم است.برای این کار، وقتی اطهارنامه و اساسنامه و سایر مدارک ،جهت تشکیل شرکت، به اداره ثبت شرکتها داده میشود، باید طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام، نیز به امضاء موسسین رسیده و تحویل مرجع مذکور شود.در اینصورت ،اداره ثبت بعد از بررسی اعلامیه و سایر مدارک ،در صورت کامل بودن ان، اجازه صدور اعلامیه پذیره نویسی را به موسسین میدهد.تا مردم، یرای پذیره نویسی، به ادرس شرکت مراجعه کنند.این اعلامیه باید، توسط موسسین در روزنامه کثیر الانتشار، اگهی شودو در بانکی هم که تعهد موسسین در ان انجام شده، در معرض دید علاقه مندان قرارداده شود.

دعوت مجمع عمومی موسس:

موسسین باید، بعد از گذشت مهلت مقرر، برای پذیره نویسی واحراز اینکه، تمام سرمایه شرکت، بطور صحیح تعهد شده و حداقل 35درصد ان، پرداخت شده، تعدادسهام هریک از تعهد کنندگا ن را تعیین و اعلام و پس از ان ،مجمع عمومی موسس دعوت شود.

این دعوت باید از طریق روزنامه کثیرالانتشار شرکت صورت گیرد.

حدنصاب مجمع عمومی موسس:در دعوت اول ،حضورتعهد کنندگان حداقل نصف سرمایه شرکت، لازم است.

در دعوت دوم:حضور صاحبان حداقل یک سوم سرمایه شرکت ،الزامی است.

در دعوت سوم:اگر برای بار سوم، دارندگان حداقل یک سوم سرمایه، حاضر نشوند موسسین عدم تشکیل شرکت را اعلام مینمایند.

وظایف مجمع عمومی موسس:1-رسیدگی به گزارش موسسین وتصویب ان2-تصویب اساسنامهو در صورت لزوم اصلاح ان3-انتخاب اولین مدیران و بازرسان4-تعیین روزنامه شرکت که کلیه اگهی های شرکت ،در ان منتشر میشود.

میدانیم اصلاح اساسنامه، عند الزوم با مجمع عمومی موسس است و مجمع عمومی فوق العاده نیز، میتواند اساسنامه را اصلاح نماید، چه تفاوتی از این جهت بین دو مجمع وجود دارد؟

تفاوت این دو، در حد نصاب تشکیل ان است .یعنی در دعوت اول مجمع عمومی موسس، تعهد کنندگان حداقل نصف سرمایه شرکت، الزانی است .ولی در مجمع عمومی فوق العاده، در همین مرحله، حضور دارندگان بیش از نصف سرمایه شرکت لازم و ضروری است .

در نتیجه ،هر دو حق اصلاح اساسنامه را دارند، منتهی با اختلاف د رحد نصاب تشکیل ان.

سایر مراحل تشکیل این نوع شرکت، مانند شرکت سهامی خاص بوده و تفاوتی ندارد.

                                                  دفتر ثبتی حقوقی کورش با بهره گیری از وکلاء و کارشناسان متبحر در امور ثبت شرکتها ،اماده ارایه خدمات ثبتی، در مورد این نوع شرکت و سایر ،موارد ثبتی که واجد حساسیت و اهمیت بیشماری است ،میباشد

این اعلان را به اشتراک گذارید