شرکت تعاونی

شرکت تعاونی: منظور ازتاسیس این نوع شرکتها ،جلب منفعت، مانند سایر شرکتهای تجاری قانون تجارت نیست، بلکه هدف ان کمک و اسان کردن امور شرکاء است .معمولا برای حذف دلالان و واسطه ها ،بین تولید کننده  ومصرف کننده است .هدف بدست اوردن اجناس ،یا اعتبار به بهای ارزان، برای شرکاست.شریکان این نوع شرکت ،از سرمایه خود در شرکت ،استفاده نمی کنند و به نسبت معامله هایی که با شرکت میکنند، از سود شرکت استفاده میکنند.بهمین دلیل معمولا اصطلاح سود را، در این شرکتها بکار نمیبرند، بلکه از واژه برگشتی استفاده میکنند.یعنی اخر هرسال پرداختی های مشتریان ،بابت خرید اجناس وخدمات، به انها مسترد میشود.

دونوع شرکت تعاونی داریم: تولید و مصرف.

فایده شرکت تعاونی:از نظر اقتصادی، بخصوص برای زارعان و صاحبان حرفه ها و مصرف کنندگان اجناس عادی، فواید بسیاری دارد.اما از نظرحقوقی ،شکل و نوع مخصوصی ندارند ودر قالب سایر شرکتهای تجاری ،قابل تشکیل است.فقط قانون برای اینکه، شرکتی از مزایای این نوع شرکت ،بتواند استفاده کند، رعایت اصولی را لازم دانسته است.

تشکیل شرکت تعاونی واصول ان:

از نظر تاسیس وتشکیلات واداره ، تابع اصول شرکتهای سهامی است ،بجزء اصولی که در قانون شرکتهای تعاونی، تصویب شده است.بشرح ذیل:

1-حداقل تعداد شرکای این نوشرکت 7نفر میباشد.

2-تعدادشرکاء و سرمایه شرکت تعاونی، متغیر ونامحدو است.یعنی همواره میتواند شریک بپذیرد و سرمایه خود را، اضافه کند و شرکاء هرموقع مایل باشد، از شرکت میتواند خارج شود.

3-تمام شرکاء دارای حقوق و وظایف مساوی میباشند، صرفنظر از تعداد سهام انها و تصمیمات شرکت، با اکثریت رای شرکاء گرفته میشود، نه نسبت به سرمایه اشان.

4-سود شرکت به نسبت سرمایه شرکاء تقسیم نمیشود ،ٌبلکه به نسبت معاملاتی که با شرکت کرده اند تقسیم میشود.

5-هرساله قسمتی از سود خودرا تا وقتیکه ،مبلغ ان به 3 برابرسرمایه شرکت، در ظرف سه سال اخر،برسد ،بعنوان ذخیره احتیاطی، باید کناربگذارد و قابل تقسیم بین شرکاء نیست واگرشرکت منحل شد، به اتحادیه تعاونی یا  موسسه های عام المنفعه دیگرواگذار میشود.

مزایا و فواید تاسیس شرکت تعاونی:

1-مطالبات شرکت تعاونی از اعضاء خود، جزء مطالبات ممتازه میباشد.یعنی اگرشرکاء با شرکت ،معامله نسیه کرده باشند و بعدا ورشکسته شوند یا معسر،شرکت میتواندقبل از سایر طلبکاران طلب خودرا وصول کند.

2-شرکت تعاونی از پرداخت حق الثبت، هنگام ثبت ان در اداره ثبت شرکتها و تمبرسهام ومالیات بردرامد، معاف است.نیز مبالغی که در پایان هرسال، طبق بند “ز”ماده3قانون شرکتهای تعاونی، به شرکاء ،پرداخت میشود، از پرداخت مالیات معاف است.دلیل ان هم علاوه برارفاق قانونگذار، به این نوع شرکتها این است که، تعاونی ها اگر درست عمل کنند ،اصولا نباید سود داشته باشند و،اگر سودی هم حاصل شود، برای این است که، خدمات یا اجناسی که ارایه کرده اند، زیاد قیمت گذاشته  ویا زیادتر از قیمت تمام شده ،فروخته است وسودی که دراخرسال تحصیل میشود، درواقع اضافه دریافتی از شرکاست، و باید به انها مسترد شود وچون، مشمول عنوان سود نمیشود، لذا مالیاتی هم به ان تعلق نمیگیرد.

دفتر ثبتی حقوقی کورش، ضمن بهره گیری از کارشناسان متخصص در امور ثبت شرکتهای تعاونی، اماده ارایه خدمات ثبتی حقوقی، به متقاضیان ثبت این نوع شرکت میباشد.

این اعلان را به اشتراک گذارید