شرکت مختلط سهامی چیست؟

تعریف این شرکت، عینا همان تعریف شرکت مختلط غیر سهامی است ،با این تفاوت که، در مختلط غیر سهامی، سهم شریک(سهم الشرکه)با مسوولیت محدود، به سهام تقسیم نمیشود.

وبطور ازادانه قابل معامله نیست، از اینرو شخصیت شریک، تا اندازه ای دارای اهمیت است. ولی در مختلط سهامی سهم شریک ،بصورت سهم در می اید و مانند شرکتهای سهامی ،قابل خرید وفروش میباشد.بنابراین ،شخصیت شریک قابل توجه، نبوده و اهمیتی ندارد.شرکاء در حکم سهامدار، میباشند مانند شرکتهای سهامی.

فایده این نوع شرکت:

همان فایده های شرکت مختلط غیر سهامی را دارد، به اضافه اینکه، حق معامله ازادانه سهام وجود دارد.

تشکیل این نوع شرکت:

این نوع شرکت، دارای اسم مخصوص خود بود و در عنوان شرکت، باید نام یکی از شرکای ضامن، نوشته شود.برای تشکیل این شرکت ،علاوه برتنظیم شرکتنامه، تنظیم اساسنامه هم، لازم بوده وبطور کلی، تقریبا تابع همان مقررات شرکتهای سهامی است. منتهی شریک ضامن هم، باید برای شرکت درنظر گرفت ،زیرا علاوه بر صاحبان سهام، شرکای ضامن هم ،باید با تصمیمات شرکت موافقت کنند .

اداره شرکت مختلط سهامی:

مدیریت این نوع شرکت ،هم با شرکای ضامن بوده و نام مدیر شرکت، در اساسنامه ذکر میشود .زیرا برای تغییر اساسنامه یا تغییر مدیران ،موافق بودن شریک ضامن هم لازم است.نتجه مهم این موضوع ،این است که ،مدیر شرکت مختلط سهامی قابل عزل نیست،مدت مدیریت مدیرمحدود نیست.استعفای مدیر شرکت منوط به موافقت مجمع عمومی صاحبان سهام است.فوت یا محجور شدن مدیر شرکت ،ممکن است به انحلال شرکت منجر شود.چون همانطور که گفتیم، مدیر خود از شرکای ضامن بوده و میدانیم که فوت یا محجوریت شریک ضامن از عوامل انحلال این نوع شرکت میباشد.

نظارت در شرکت مختلط سهامی:

نظارت با هیاتی از حداقل سه نفر از شرکاء که از سوی مجمع عمومی صاحبان سهام انتخاب میشوند .صورت میگیرد.تجدید این انتخاب بموجب اساسنامه شرکت انجام میشود.

تغییرات اساسنامه شرکت مختلط سهامی:

در این نوع شرکتها، علاوه بر صاحبان سهام، شرکای ضامن هم، باید با تغییر اساسنامه موافق باشند.چون صاحبان سهام، حق مداخله در امور شرکت را ندارند و تغییر اساسنامه موجب تغییر نحوه اداره شرکت میگردد. پس ، اول باید در مجمع عمومی صاحبان سهم، تصویب شود و بعدا شرکای ضامن، با ان موافقت کنند.نیز شرکای ضامن، به میل خود حق تغییر اساسنامه را به میل خود ندارند .

تقسیم سود وزیان در این نوع شرکتها:

تمام مقرراتی که در شرکتهای سهامی ،مدیران برای تنظیم حسابها و ترازنامه و حساب سودوزیان شرکت، باید رعایت کنند ،در این نوع شرکتها هم الزامیست.تنها تفاوت ،اینست که، ایا در این نوع شرکتها هم منظور نمودن ذخیره قانونی باید رعایت گردد یا خیر؟با توجه به عدم تصریح قانونی در این زمینه، باید گفت، منظور نمودن ذخیره قانونی جنبه اختیاری دارد.مگر اینکه اساسنامه الزامی کرده باشد ذخیره قانونی را.

سود حاصله شرکت، به نسبتی که در اساسنامه تعیین شده، تقسیم میگردد و اگر تصریح نکرده باشد، سهم شرکای ضامن به تساوی بین انان و سهم شرکای سهامی، به نسبت سهام انان تقسیم خواهد شد .

انحلال این نوع شرکت:

همان موارد کلی مندرج در شرکتهای مختلط غیر سهامی و عمومات شرکتهای تجاری است.

دفتر ثبتی خقوقی کورش اماده ارایه خدمات حقوقی به تجار محترم و عموم کسبه میباشد با استفاده از وکلای زبده وکارشناسان باتجربه در امور شرکتی و حقوقی

 

 

این اعلان را به اشتراک گذارید