شرکت مختلط غیر سهامی

با توجه به تعریف قانونی شرکت مذکور، بهتر بود ،قانون گذار، اسم ان را شرکت عاملیت میگذاشت که کاملا شبیه عقد مضاربه ،مذکور درقانون مدنی ایران است.زیرا در این شرکت ،عده ای از شرکاء سرمایه میگذارند وعده ای هم عمل میکنند و ان سرمایه را بکار میگیرند ،در قانون تجارت ،تعریف این شرکت چنین است:شرکتی است بین دو یا چند نفرشریک،عده ای شریک ضامن ،عده ای شریک با مسوولیت محدود، که مسوولیت هرکدام مطابق ،با شرکت تضامنی وبا مسوولیت محدود است وشرکاءضامن مسئول اداره شرکت بوده،وشرکائ با مسوولیت محدود حق دخالت ندارندوفقط نظارت میکنند.

نحوه تشکیل:

مانند سایر شرکتها، باید ثبت شوند ،شرکاء باید شرکتنامه تنظیم وامضاء کنند”روابط بین شرکاء تابع شرکتنامه تنظیمی است”. البته تنظیم اساسنامه، نیز منعی ندارد ،بعداز انجام این موارد ،مراتب جهت ثبت به اداره ثبت شرکتها اعلام میشود.

مفاد و موارد مندرج در شرکتنامه،همان موارد شرکتنامه شرکتهای تضامنی است، در ان باید اسامی شرکای ضامن ومدیران شرکت ذکر شود .

مسوولیت شرکت مختلط غیر سهامی قبل از ثبت: حسب تصریح قانون تجارت :حتی اگر شرکت مذکور، قبل از ثبت رسمی ان، تعهداتی در مقابل اشخاص ثالث داشته باشد، شریک با مسوولیت محدود، درمقابل اشخاص ثالث در حکم شریک ضامن است .مگر اینکه ،بتواند ثابت کند که ثالث ،از محدود بودن مسوولیت وی مطلع بوده است،

علاوه بر اصل کلی مذکور در بالا، در یک مورد ،حتی اگر شریک با مسوولیت محدود باشد، ولی نام وی در اسم وعنوان شرکت ذکر شوذ، در این صورت ،شریک ضامن تلقی شده و نمیتواند، به روابط  شخصی خود با شرکا و شرکتنامه استناد کند و  مسوولیت خود را محدود بداند.حتی اگر برخلاف این موضوع، بین شرکاء قراری گذاشته شود ،باطل و بدون اثر است.حال اگر در نتیجه دعوای ثالث علیه وی، ناچار به پرداخت مبلغی به وی شود، برای جبران خسارت خود، ففقط میتواند به شریک ضامن مراجعه کند.

انحلال شرکت مختلط غیر سهامی

موارد انحلال همان است که در شرکتهای تضامنی امده است به استثناء فوت ،محجوریت،یا ورشکستگی شریک با مسوولیت محدود.بعبارت دیگر، وقوع این موارد ،باعث انحلال واز بین رفتن شرکت نمیشود.بنابراین درموارد ذیل شرکت منحل میشود:

1-مدت ان منقضی شود، یعنی اگر شرکت برای مدت خاصی تشکیل شود، با تمام شدن ان  منحل میشود.

2-شرکت برای مقصود خاصی ایجاد شده باشد وان را انجام داده و تمام شده یا انجام ان مقصود غیر ممکن شده باشد.

3-ورشکسته شدن شرکت.

4-همه شرکا رضایت به این امر دهند.

5-اگر یکی از شرکاء از دادگاه تقاضای انحلال کند و حکم به انحلال دهد.

6-یکی از شرکا ئ بخواهد فسخ کند شرکتنامه را.مشروط به این که در اساسنامه این حق را داشته باشد وقصد اضرار نداشته باشدو6ماه قبل از فسخ کتبا به شرکاء اعلام شود.

7-ورشکسته شدن یکی از شرکای ضامن

8-فوت یا محجور شدن یکی از شرکای ضامن

تشریفات ثبت در اداره ثبت شرکتها:

مانند سایر شرکتها، مدارک تنظیمی فوق، بعد از امضاء توسط وکیل یا نماینده شرکت ،تسلیم اداره ثبت شرکتهای محل شرکت شده، و بعد از بررسی توسط کارشناس اگهی تاسیس ان ،جهت درج در روزنامه رسمی تسلیم متقاضی یا وکیل وی میشود .

دفتر حقوقی کورش، با استفاده از زبده ترین کارشناسان ووکلای دادگستری، اماده ارایه خدمات فوق در اسرع وقت وبا کمترین هزینه میباشند.

 

این اعلان را به اشتراک گذارید