مدت زمان ثبت برند

آماده سازی مدارک و ثبت اظهارنامه آنلاین بسته به شما یک روز .و دریافت کد رهگیری.

  • مراحل تایید توسط سازمان مربوطه
  • دوبار با فاصله یک ماه در روزنامه رسمی
  • برگه نهایی ملکیت برند
  • درکل کارهای دولتی و قانونی زمان دقیقی نمیشود تایین کرد

ولی با توجه به تجربه ثبت برند و مراحل آن و اجتناب از هرگونه کاری که باعث تاخیر در مدت زمان ثبت برند است. و تکمیل نهایی. توسط وکلای با تجربه و دانستن روابط و مراحل معمولا مدت زمان ثبت برند در مهلت معمول که معمولاحداقل است.

سوالاتی دیگر تکمیلی :

شرح کامل ثبت برند چیست؟

مراحل ثبت برند کدام است؟

ثبت برند مواد غدایی؟

ثبت برند موسسه کوروش چگونه است ؟